N-Butanol

N-Butanol

  • NH_00000376

Số CAS: 71-36-3
Công thức: C4H10O

ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

Trạng thái vật lý: lỏng

Điểm sôi (0C): 118oC

Màu sắc: không màu

Điểm đóng băng (0C): -890C

Mùi đặc trưng: hơi khó ngửi

Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương pháp xác định: 28,9-36oC

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 0,6kPa 20 oC

Nhiệt độ tự cháy (0C): 343oC

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 2.55

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí): 11.2

Độ hòa tan trong nước: ít tan trong nước

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): 1.4

Độ PH

Tỷ lệ hóa hơi:

Khối lượng riêng (kg/m3): 0.81

Các tính chất khác nếu có