Công ty TNHH thương mại và sản xuất hóa chất Việt Thái

Công ty TNHH thương mại và sản xuất hóa chất Việt Thái (25 Sản phẩm)

N-Butanol

0 ₫

Số CAS: 71-36-3
Công thức: C4H10O

Mua hàng

Isobutyl Acetate C6H12O2

0 ₫

2-methylpropyl ethanoate or β-methylpropyl acetate, N-Butyl acetate, Xăng thơm

Mua hàng

Ethyl glycol C4H10O2

0 ₫

Ethylene Glycol Monoethyl Ether, Ethyl Glycol, ECS

Mua hàng

Isopropyl alcohol ( I.P.A ) C3H8O

0 ₫

isopropanol , propan-2-ol , 2-propanol

Mua hàng

Iso - butanol C4H10O

0 ₫

Isobutyl alcohol, IBA, 2-methyl-1-propanol, 2-methylpropyl alcohol, Isopropylcarbinol

Mua hàng